Istorija ir tradicijos

 

ISTORIJA

 1962 m. pastatytas darželio pastatas. Tai buvo antrasis darželis mieste. 1965 m. jis tapo savaitiniu  ir pavadintas lopšeliu-darželiu Nr. 9 „Spindulėlis“. Jame veikė 6 grupės.

1978 m. darželis uždarytas kapitaliniam remontui.

LD vaizdelis

Po remonto, nuo 1981-04-16 veikė specialusis vaikų darželis Nr. 23 „Linelis“. 1981 m. gegužės 4 d. susirinko vaikai, sukomplektuotos keturios grupės. Darželio vaikams, turintiems regėjimo sutrikimų, įkūrimo iniciatorės buvo vedėja Zita Bartaševičienė ir akių gydytoja Emilija Žilanecaitė.

1993 m. balandžio 19 d. įstaiga reorganizuota į darželį-mokyklą „Linelis“ akliesiems ir silpnaregiams. 1998-05-28 įstaiga pavadinta specialiuoju darželiu-mokykla „Linelis“, 2005-07-07 pavadinimas pakeistas į „Linelio“specialioji mokykla-darželis, nuo 2009-09-01 įstaiga pertvarkyta į Regos centrą „Linelis“.

Nuo pat įstaigos įkūrimo įstaigai vadovavo direktorė Zita Bartaševičienė, vyr. auklėtoja Vanda Adomonytė, 1986 m. ją pakeitė D.Jankevičienė.

Nuo 2010-10-29 jai vadovauja direktorė Vera Janikūnienė.

Įstaigoje veikia keturios grupės vaikams, turintiems regos sutrikimų. Į bendrąsias grupes integruojami akli ir silpnaregiai vaikai.

VIZIJA

     Moderni, šiuolaikiška, inovatyvi, saugi, patikima, atvira visuomenei, tenkinanti vaikų poreikius, teikianti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą įstaiga. Lyderio pozicijų siekianti ir nuolat tobulėjanti, švietimo ir reabilitacijos paslaugas teikianti organizacija, užtikrinanti jos teikiamų paslaugų kokybę ir tenkinanti vartotojų poreikius, įtraukianti visus bendruomenės  narius aktyviai dalyvauti įstaigos kultūros plėtotėje.

MISIJA

     Demokratiška, pagrįsta ne vien teisėmis, bet ir pareigomis, nuolat atsinaujinanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokykla, atliepianti vaikų ir tėvų poreikius.

Padedanti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo, kūrybiškumo, aplinkos pažinimo pradmenis.

Teikianti tiflopedagoginę pagalbą įvairaus amžiaus akliesiems ir silpnaregiams vaikams (nuo 1,5 iki 21 m).

Vykdanti atkuriamąją regos sutrikimų turinčių vaikų regėjimo funkcijų reabilitaciją.

Tobulinanti edukacinę aplinką, sąlygas vaiko kultūrai, pasiekimų ir regos sutrikimų vertinimą.

Siekianti kryptingos visų bendruomenės narių sąveikos.

FILOSOFIJA

     Centras-vieta kiekvienam vaikui ir ugdytojui atrasti, atskleisti, įprasminti save. Visų siekis, kad šalia vaiko gera būtų kitiems. Vaikas-unikali, aktyvi, laisva, kūrybinga asmenybė. Auginkime dvasingumą dorovė pati ateis. (Šalva Amonašvilis).

 

VERTYBĖS

Santykyje su vaikais:

•                    Pagarba ir pagalba vaikui;

•                    Vaiko pagarba tėvams ir aplinkiniams;

•                    Tolerancija, pagalba ir svetingumas.

Santykyje su tėvais:

•                    Bendradarbiavimas;

•                    Tėvų pareigos ir atsakomybė.

Santykyje su aplinka:

•                    Pagarba ir tolerancija kiekvienam bendruomenės nariui.

•                    Atvirumas kitokiam požiūriui, pozityvioms iniciatyvoms, dialogui, bendradarbiavimui, naujovėms.

•                    Kūrybiškumas generuojant vertingas idėjas ir jas įgyvendinant, iššūkius vertinant kaip galimybę sėkmei kurti.

•                    Atsakomybė už savo veiksmus, moralumas, aktyvus rūpinimasis ne tik savimi, bet ir savo aplinka, bendruomene, šalimi.

•                    Gera savijauta.

•                    Mokymasis visą gyvenimą.

Strateginiai tikslai

     Siekiant paslaugų kokybės ir užtikrinant vaikų poreikių tenkinimą, tobulinti ugdymosi kokybę, kurti įstaigos kokybės vadybos sistemą ir mokymosi kultūrą, turtinti materialinę bazę, atsižvelgiant į švietimo sistemai keliamus tikslus ir klientų poreikius.

Tikslas 1. Tobulinti ugdymo (si) kokybę, orientuotą į šiuolaikinio ugdymo tikslus ir įstaigos viziją

Uždaviniai:

1.                   Siekti nuoseklumo ir tęstinumo veiklos planavime.

2.                   Organizuoti darnų, orientuotą į vaiką ugdymo (si) procesą.

3.                   Puoselėti optimalią šeimos ir Centro sąveiką.

Tikslas 2. Kurti sąlygas ir palaikyti mokymosi kultūros įsitvirtinimą įstaigos gyvenime.

Uždaviniai:

1.                   Tobulinti įstaigos veiklos planavimo, darbo organizavimo, turto ir lėšų administravimo ir valdymo bei įsivertinimo sistemą.

2.                   Stiprinti besimokančios bendruomenės idėją.

Tikslas 3. Tobulinti palankią ugdymui (si) edukacinę aplinką, gerinti materialinę techninę bazę.

Uždaviniai:

1.                   Turtinti ir modernizuoti ugdymui palankią aplinką, skatinančią vaikų ir jų šeimos narių sveikos gyvensenos nuostatų formavimą.

2.                   Atnaujinti ir plėtoti materialinę ir techninę bazę,

 

 TRADICIJOS

 Įstaigoje tradiciniais renginiais tapo įstaigos gimtadienis, Šeimos šventė, Trijų kartų šventė, Sporto ir sveikatos dienos, Kaziuko mugė, Baltosios lazdelės diena, Žemės diena, Žibintų šventė, kitos tautinės ir kalendorinės šventės.

Informacija atnaujinta — 2018-08-09 | << ATGAL

APIE MUS

Panevėžio regos centras „Linelis“

ADRESAS:
Ukmergės g. 35, Panevėžys LT – 35178

TELEFONAS:
(845) 433410 (direktorė), (845) 437939

ELEKTRONINIS PAŠTAS:
linelisrc@yahoo.com

INTERNETINĖ SVETAINĖ:
www.linelis.mir.lt

ĮSTAIGOS KODAS:
190413619

Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

IEŠKOTI SVETAINĖJE

Steigėjas

Steigėjas

Partneriai

Partneriai

Rėmėjai

Rėmėjai

Informacinis rėmėjas

Informacinis rėmėjas
2021 © Panevėžio regos centras „Linelis“
NEĮGALIESIEMS