Nuostatai

Regos centro Linelis taryba 2018-12-04

Darbo tvarkos taisyklių pataisos

2017-2019 m. strateginis veiklos planas

Darbo tvarkos taisyklės

PATVIRTINTA

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos

2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. 1-295

 

 

PANEVĖŽIO REGOS CENTRO „LINELIS“ NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Panevėžio regos centro „Linelis“ nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Panevėžio regos centro „Linelis“ (toliau – Centras) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją ir jos kompetenciją, buveinę, Centro grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, ugdymo(si) kalbą ir formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, vykdomas švietimo programas, Centro teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, Centro veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Centro oficialus pavadinimas – Panevėžio regos centras „Linelis“, trumpasis pavadinimas – Regos centras „Linelis“. Centras įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas – 190413619.

3. Centro įsteigimas: 1981-04-16 veikė specialusis vaikų darželis Nr. 23 „Linelis“, kuris 1993-04-19 reorganizuotas į darželį-mokyklą akliesiems ir silpnaregiams, 1998-05-28 įstaiga pavadinta specialiuoju darželiu-mokykla „Linelis“, 2005-07-07 pavadinimas pakeistas į „Linelio“ specialioji mokykla-darželis, nuo 2009-09-01 įstaiga pertvarkyta į Regos centrą „Linelis“

4. Centro teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

5. Centro priklausomybė – savivaldybės įstaiga.

6. Centro savininkė – Panevėžio miesto savivaldybė (adresas: Laisvės a. 20, LT-35200 Panevėžys).

7. Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Panevėžio miesto savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba). Ji:

7.1. tvirtina Centro nuostatus;

7.2. priima į pareigas ir iš jų atleidžia Centro vadovą;

7.3. priima sprendimus dėl:

7.3.1. centro buveinės pakeitimo;

7.3.2. centro reorganizavimo ar likvidavimo;

7.3.3. likvidatoriaus skyrimo ir atleidimo arba likvidavimo komisijos sudarymo ir jos įgaliojimų nutraukimo;

7.3.4. filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

7.3.5. didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo;

7.3.6. kainų ir tarifų už teikiamas atlygintinas paslaugas nustatymo;

7.4. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

8. Centro buveinė: Ukmergės g. 35, LT-35178 Panevėžys.

9. Centro grupė – ikimokyklinio ugdymo mokykla.

10. Centro tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla.

11. Centro pagrindinė paskirtis – ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis. Kita Centro paskirtis – ikimokyklinio ugdymo grupės mokykla regos sutrikimą turintiems vaikams.

12. Ugdymo (si) kalba – lietuvių.

13. Ugdymo (si) forma – grupinė ir pavienė.

14. Ugdymo proceso organizavimo būdai – kasdienio ir individualaus mokymosi.

15. Centras vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio ir specialiojo ugdymo programas. organizuoja ir vykdo darbą su įvairaus amžiaus (nuo 1,5 iki 21 metų) sutrikusios regos ugdytiniais jų namuose, bendrojo lavinimo mokyklose, centre.

16. Centre yra Socialinio ugdymo skyrius.

17. Centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitų sąskaitų Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir Nuostatais.

 

II SKYRIUS

CENTRO VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS

 

18. Centro veiklos sritis – švietimas.

19. Centro švietimo veiklos rūšys:

19.1. pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;

19.2. kitos švietimo veiklos rūšys:

19.2.1. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;

19.2.2. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

19.2.3. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

19.2.4. kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;

19.2.5. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

20. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

20.1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

20.2. nuosavo arba nuomojamojo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

20.3. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;

20.4. vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91.

21. Centro veiklos tikslas – sudaryti sąlygas ugdytis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus regos sutrikimus turintiems ir sveikiems vaikams, teikti tiflopedagoginę pagalbą nuo 1,5 m. iki 21 m. akliesiems ir silpnaregiams asmenims.

22. Centro veiklos uždaviniai:

22.1. teikti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį ir specialųjį ugdymą, derinti bendrąjį ugdymą su specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimu;

22.2. taikyti ugdymo metodus, atitinkančius vaiko amžiaus tarpsnių ir individualius ypatumus, užtikrinti ugdymo tęstinumą, rengti sutrikusios regos vaikus mokymuisi bendrojo ugdymo mokyklose;

22.3. sudaryti sąlygas kiekvienam vaikui nuolat tenkinti pažinimo poreikius ir tobulėti, ugdyti vaiko savarankiškumą, iniciatyvą, kūrybiškumą, puoselėti vaiko galias, lemiančias asmenybės raidą ir socializacijos sėkmę;

22.4. teikti Centro ugdytiniams specialiąją pedagoginę, psichologinę ir tiflopedagoginę pagalbą, vykdyti netekusių regėjimo asmenų iki 21 m. reabilitacinį ugdymą;

22.5. sudaryti saugias ir sveikas ugdymosi sąlygas, kryptingai ugdyti socialinį jautrumą;

22.6. ugdyti pagarbą tėvams (globėjams), mokytojams, gimtajai kalbai, kultūrai.

23. Vykdydamas pavestus uždavinius, Centras atlieka šias funkcijas:

23.1. organizuoja ugdymą pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, konkretizuoja ir individualizuoja ugdymo turinį, atsižvelgdamas į vietos ir Centro bendruomenės reikmes ir ugdytinių poreikius;

23.2. rengia ir įgyvendina ikimokyklinio, priešmokyklinio, specialiojo ir kitas vaikų amžių, asmenines jų ypatybes atitinkančias individualizuotas ugdymo programas,

23.3. sudaro ugdymo sutartis ir vykdo jose sutartus įsipareigojimus, užtikrina kokybišką švietimą;

23.4. ugdo aklus, silpnaregius ar kitokius regos sutrikimus turinčius ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus, vykdo atkuriamąją sutrikusios regos ugdytinių regėjimo funkcijų reabilitaciją ir lavina sutrikimą kompensuojančius įgūdžius medicininėmis ir pedagoginėmis priemonėmis, teikia pedagoginę ir medicininę korekcijos pagalbą asmenims iki 21 metų;

23.5. atlieka vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą, organizuoja vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

23.6. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) (toliau – tėvai) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas (būrelius, ekskursijas, parodas, kūrybos konkursus, viktorinas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;

23.7. konsultuoja ir teikia švietimo informacinę, metodinę pagalbą ikimokyklinio ugdymo mokyklų pedagogams, bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams, ugdantiems mokinius, turinčius regos sutrikimą ar kompleksinių negalių, kurių derinys yra vidutinė silpnaregystė, žymi silpnaregystė, aklumas su regėjimo likučiu, praktiškas aklumas, visiškas aklumas, konsultuoja ugdytinius ir jų tėvus;

23.8. teikia tiflopedagoginę pagalbą namuose, ikimokyklinio, bendrojo ugdymo mokyklose ir kitose įstaigose, teisės aktų nustatyta tvarka ugdomiems vaikams, turintiems regos sutrikimų, netekusiems regėjimo nuo 1,5 m. iki 21 m. amžiaus.

23.9. rūpinasi neregių, silpnaregių ar kitokį regos sutrikimą turinčių asmenų iki 21 metų amžiaus, jų socialine reabilitacija ir integracija.

23.10. sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti savo kvalifikaciją;

23.11. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią ugdymosi ir darbo aplinką;

23.12. kuria ugdymo turiniui įgyvendinti reikiamą materialinę bazę ir edukacinę aplinką;

23.13. organizuoja vaikų maitinimą Centre;

23.14. viešai skelbia informaciją apie Centro veiklą;

23.15. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

 

III SKYRIUS

CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS

 

24. Centras, įgyvendindamas jam pavestą tikslą ir uždavinius, atlikdamas jam priskirtas funkcijas, turi teisę:

24.1. parinkti ir kurti sveikiems vaikams ir turintiems regos sutrikimų ugdymo ir ugdymosi modelius, metodus, veiklos būdus, užtikrinančius visapusišką pasirengimą mokyklai;

24.2. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

24.3. švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus;

24.4. įstatymų nustatyta tvarka jungtis į asociacijas ir dalyvauti jų veikloje;

24.5. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

24.6. nustatyti teikiamų švietimo ar papildomų paslaugų kainas, įkainius ir tarifus tais atvejais, kai Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo bei kitų įstatymų nustatyta tvarka jų nenustato Vyriausybė arba Savivaldybės taryba;

24.7. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

25. Centro pareigos – užtikrinti jam pavesto tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, priskirtų funkcijų kokybišką atlikimą.

 

IV SKYRIUS

CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 

26. Centro veikla organizuojama pagal:

26.1. direktoriaus patvirtintą strateginį veiklos planą, kuriam yra pritarusios Centro taryba (toliau – Taryba) ir Savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo;

26.2. direktoriaus patvirtintą metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi Taryba;

26.3. direktoriaus patvirtintą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą, kuriai yra pritarusios Taryba ir savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija ar jos įgaliotas asmuo.

27. Centrui vadovauja direktorius, skiriamas į pareigas konkurso būdu ir iš jų atleidžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.

28. Centro direktorius atlieka tokias funkcijas:

28.1. inicijuoja centro strateginio plano, metinės veiklos programos ir ugdymosi planų rengimą, jų įgyvendinimą, organizuoja ir koordinuoja Centro veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina Centro veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;

28.2. tvirtina Centro vidaus struktūrą, Centro darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

28.3. nustato Centro struktūrinių padalinių tikslus, uždavinius, funkcijas, direktoriaus pavaduotojo ugdymui, Centro struktūrinių padalinių vadovų veiklos sritis;

28.4. tvirtina pedagogų, kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų ir aptarnaujančiojo personalo pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Centro darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;

28.5. suderinęs su Taryba, tvirtina Centro darbo tvarkos taisykles;

28.6. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Centro turtą, lėšas ir jais disponuoja; rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais;

28.7. užtikrina racionalų ir taupų lėšų, turto naudojimą, veiksmingą Centro vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

28.8. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

28.9. Teikia pritarti Savivaldybės tarybai metinės veiklos ataskaitas ir patvirtinti finansinių ataskaitų rinkinį;

28.10. priima vaikus į Centrą Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro ugdymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;

28.11. sudaro ugdytiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su ugdymusi ir darbu susijusiais aspektais;

28.12. užtikrina bendradarbiavimu pagrįstus santykius, etikos normų laikymąsi, priimamų sprendimų skaidrumą, bendruomenės narių informavimą;

28.13. rūpinasi darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, pedagogams suteikia galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

28.14. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo, projektines ir metodines grupes;

28.15. sudaro Centro vardu sutartis dėl Centro funkcijų atlikimo;

28.16. organizuoja Centro dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

28.17. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

28.18. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruoja Nuostatus Juridinių asmenų registre;

28.19. inicijuoja Centro savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

28.20. bendradarbiauja su ugdytinių tėvais, pagalbą vaikui, pedagogui ir Centrui teikiančiomis įstaigomis, teritorine policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;

28.21. atstovauja Centrui kitose institucijose;

28.22. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojams, padalinių vadovams;

28.23. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

29. Centro direktorius užtikrina ir atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Centre, už demokratinį Centro valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatyto tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, Centro veiklos rezultatus, už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą.

30. Centro direktorius pavaldus Savivaldybės tarybai ir Savivaldybės merui, atskaitingas savivaldybės tarybai.

31. Centre metodinei veiklai organizuoti sudaromos specialiąją pagalbą teikiančių pedagogų ir ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo grupių pedagogų metodinės grupės.

32. Metodinės grupės planuoja ugdymo turinį: aptaria ugdytinių ugdymo (si) poreikius; susitaria dėl ugdomosios veiklos metodų, būdų, formų; atrenka, integruoja, derina ugdymo turinį; susitaria dėl ugdytinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdų. Metodinės grupės nariai konsultuojasi tarpusavyje dėl pedagoginių problemų sprendimo būdų ir darbo metodikos, dalijasi gerąja patirtimi, analizuoja kvalifikacijos tobulinimo poreikius, juos derina su Centro veiklos tikslu, bendradarbiauja su kitų švietimo įstaigų metodinėmis grupėmis. Metodinei grupei vadovauja grupės narių išrinktas vadovas. Metodinių grupių veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

 

V SKYRIUS

CENTRO SAVIVALDA

 

33. Centre veikia savivaldos institucijos: Taryba, mokytojų taryba ir grupių tėvų komitetai.

34. Taryba yra aukščiausia Centro savivaldos institucija. Ji telkia Centro ugdytinių tėvus, pedagogus, kitus Centro darbuotojus, vietos bendruomenę demokratiniam Centro valdymui, padeda spręsti aktualius Centro veiklos klausimus, padeda Centro direktoriui atstovauti teisėtiems Centro interesams. Taryba turi patariamojo balso teisę.

35. Tarybos veikla grindžiama nešališkumo, bendruomeniškumo, įgalinimo ir įtraukimo į sprendimų priėmimą, atsakingumo Centro bendruomenei principais.

36. Taryba renkama kas 2 metai nuo jos sudarymo dienos šiuose Nuostatuose nustatyta tvarka. Pasibaigus Tarybos kadencijai, naujus rinkimus organizuoja Centro direktorius.

37. Tarybos nuostatus tvirtina Centro direktorius.

38. Centro tarybai vadovauja pirmininkas, kurį atviru balsavimu Tarybos posėdyje renka Tarybos nariai. Direktorius negali būti Tarybos pirmininkas.

39. Tėvus į Tarybą siūlo visuotinis tėvų susirinkimas, mokytojus – mokytojų taryba, kitus Centro darbuotojus – visuotinis darbuotojų susirinkimas. Rinkimai vyksta atviru balsavimu.

40. Centre veikia tokios sudėties Taryba: 3 mokytojai, 3 tėvų atstovai, 3 kiti darbuotojai.

41. Tarybos veikla planuojama, posėdžiai protokoluojami.

42. Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip tris kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai Tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Be Tarybos narių, posėdžiuose kviestinių narių teisėmis gali dalyvauti Centro vadovai, buhalteris ir kiti su svarstomu klausimu susiję asmenys.

43. Taryba atlieka tokias funkcijas:

43.1. teikia siūlymus dėl Centro strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

43.2. pritaria Centro strateginiam veiklos planui, metiniam Centro veiklos planui, Centro nuostatams, Centro darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Centro veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Centro direktoriaus;

43.3. teikia siūlymus Centro direktoriui dėl Centro nuostatų pakeitimo ar papildymo, Centro vidaus struktūros tobulinimo;

43.4. kolegialiai svarsto Centro lėšų naudojimo klausimus:

43.4.1. analizuoja ir vertina grupių tėvų komitetų, Centro direktoriaus, kitų Centro bendruomenės narių pateiktus pasiūlymus dėl lėšų paskirstymo ir efektyvaus panaudojimo Centro ugdymo aplinkoms tobulinti;

43.4.2. priima sprendimus dėl ugdytinių tėvų įmokų už Centro ugdymo aplinkos išlaikymą, panaudojimo;

43.5. išklauso Centro metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus Centro direktoriui dėl Centro veiklos tobulinimo;

43.6. teikia siūlymus Savivaldybės tarybai dėl Centro materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

43.7. svarsto mokytojų, tėvų savivaldos institucijų ar Centro bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Centro direktoriui;

43.8. teikia siūlymus dėl Centro darbo tobulinimo, saugių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Centro materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

43.9. svarsto Centro direktoriaus teikiamus klausimus.

44. Taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Centro bendruomenei.

45. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Centro savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Centro direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi Centre dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

46. Mokytojų tarybai vadovauja Centro direktorius.

47. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia Centro direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma.

48. Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį. Į posėdžius gali būti kviečiami ir Tarybos atstovai. Prireikus gali būti šaukiamas neeilinis mokytojų tarybos posėdis.

49. Mokytojų taryba svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir Centro direktoriaus teikiamais klausimais:

49.1. aptaria praktinius ikimokyklinio, priešmokyklinio ir specialiojo ugdymo klausimus;

49.2. analizuoja Centro ugdymo procesą ir numato jo tobulinimo būdus;

49.3. analizuoja Centro veiklos ir ugdymo programų realizavimą;

49.4. aprobuoja ugdymo turinio dalį, atitinkančią Centro veiklos kryptį ir regiono švietimo nuostatas;

49.5. skatina naujovių paiešką ir patirties sklaidą

49.6. sprendžia vaikų sveikatos, saugios veiklos, poilsio ir mitybos klausimus;

49.7. aptaria vadovų, mokytojų, kitų specialistų prašymus atestuotis, teikia siūlymus Centro vadovams.

50. Grupės tėvų komitetą sudaro ne mažiau kaip 3 nariai, vieneriems metams išrinkti mokslo metų pradžioje tos grupės tėvų susirinkimo metu balsų dauguma. Grupės tėvų komiteto nariai atviru balsavimu renka komiteto pirmininką, jo pavaduotoją.

51. Grupės tėvų komitetas atlieka tokias funkcijas:

51.1. teikia pasiūlymus ugdymo proceso organizavimo ir kitais ugdymo kokybės gerinimo klausimais;

51.2. teikia pasiūlymus Tarybai dėl lėšų paskirstymo ir efektyvaus panaudojimo Centro ir grupės ugdymo aplinkai tobulinti;

51.3. padeda organizuoti Centro ir grupės renginius, išvykas;

51.4. inicijuoja paramos Centrui teikimą, grupės edukacinės aplinkos kūrimą;

51.5. teikia pasiūlymus sprendžiant grupėje iškilusias problemas;

51.6. dalyvauja Centro direktoriaus įsakymu sudarytose įstaigos veiklos tobulinimo darbo grupėse.

52. Grupės tėvų komitetas ne rečiau kaip du kartus per metus šaukia grupės tėvų susirinkimus.

53. Centre gali būti kuriamos ir kitos ugdytinių tėvų savivaldos grupės (tėvų aktyvas, tėvų taryba ir pan.).

54. Vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, saugumo užtikrinimo ir kitais vaikams ir jų tėvams aktualiais klausimais Centro direktorius gali organizuoti tėvų savivaldos institucijų vadovų pasitarimus.

 

VI SKYRIUS

CENTRO DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO

TVARKA IR ATESTACIJA

 

55. Darbuotojai į darbą Centre priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

56. Centro darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

57. Centro direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, pedagogai, švietimo pagalbą organizuojantys specialistai atestuojasi ir kvalifikaciją tobulina švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

CENTRO TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA,

FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR CENTRO VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

58. Centras patikėjimo teise perduotą Panevėžio miesto savivaldybės turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus Savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka.

59. Centro lėšos:

59.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų Savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;

59.2. pajamos už teikiamas paslaugas;

59.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;

59.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

60. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

61. Centro buhalterinė apskaita organizuojama ir finansinė atskaitomybė tvarkoma teisės aktų nustatyta tvarka.

62. Centro finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.

63. Centro veiklos priežiūrą atlieka Savivaldybės vykdomoji institucija, prireikus pasitelkiami išoriniai vertintojai.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

64. Centras turi interneto svetainę (www.rclinelis.mir.lt). Pranešimai ir informacija visuomenei apie Centro  veiklą skelbiami viešai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

65. Nuostatų pakeitimai, papildymai derinami su Savivaldybės vykdomąja institucija.

66. Nuostatams, jų pakeitimams, papildymams pritaria Taryba, tvirtina Savivaldybės taryba.

67. Nuostatai keičiami ir papildomi Savivaldybės tarybos, Centro direktoriaus ar Tarybos iniciatyva.

68. Centras registruojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

69. Centro struktūros pertvarka vykdoma, Centras reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_______________________

 

 

PRITARTA:

Centro tarybos

2016-06-06     posėdžio

protokoliniu nutarimu

(protokolas Nr. 9)

Informacija atnaujinta — 2019-02-08 | << ATGAL

APIE MUS

Panevėžio regos centras „Linelis“

ADRESAS:
Ukmergės g. 35, Panevėžys LT – 35178

TELEFONAS:
(845) 433410 (direktorė), (845) 437939

ELEKTRONINIS PAŠTAS:
linelisrc@yahoo.com

INTERNETINĖ SVETAINĖ:
www.linelis.mir.lt

ĮSTAIGOS KODAS:
190413619

Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

IEŠKOTI SVETAINĖJE

Steigėjas

Steigėjas

Partneriai

Partneriai

Rėmėjai

Rėmėjai

Informacinis rėmėjas

Informacinis rėmėjas
2019 © Panevėžio regos centras „Linelis“
NEĮGALIESIEMS