(8-45) 433410    linelisrc@yahoo.com    Aplankyti

Teikiama pagalba

Regos centras „Linelis“ − vienintelė įstaiga mieste, teikianti profesionalią pagalbą silpnaregiams, regos sutrikimus turintiems vaikams. Atliekamos  pedagoginės ir medicininės akių korekcijos bei vienąkart į mėnesį atliekama gydytojo oftamologo konsultacija ir priežiūra, kurią apmoka Labdaros ir paramos centras „Angelo akys“.

TIFLOPEDAGOGINĖ PAGALBA

Tiflopedagogas
*  įvertina aklų ir silpnaregių mokinių regimąjį suvokimą, sensomotorikos, savitvarkos, orientacijos ir mobilumo, socialinius įgūdžius;
*  numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
*  rengia ir įgyvendina sutrikusių funkcijų lavinimo programas, veiklos ataskaitą;
*  padeda akliems ir silpnaregiams mokiniams įsisavinti ugdymo turinį,  lavina jų sutrikusias funkcijas atsižvelgdamas į kiekvieno mokinio regėjimo funkcijų būklę, gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
*  moko aklus ir silpnaregius mokinius tinkamai naudotis specialiosiomis mokymo priemonėmis ir kompensacine technika;
*  teikia metodinę pagalbą mokytojams, mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.

LOGOPEDINĖ PAGALBA ( šiuo metu neteikiama)

Logopedas
*  įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius;
* bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) numato pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
*  sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitą;
*  šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
*  konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais.

SPECIALIOJO PEDAGOGO PAGALBA ( šiuo metu neteikiama)

Specialusis pedagogas
* atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą;
*  bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
*  rengia sutrikusių funkcijų lavinimo individualiąsias, pogrupines ir grupines programas, veiklos ataskaitą;
*  padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
*  teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.

JUDESIO KOREKCIJOS SPECIALISTO PAGALBA

 Judesio korekcijos pedagogas
* atlieka vaikų, turinčių judesio ir padėties sutrikimų, fizinės būklės įvertinimą.
*  pagal atliktą įvertinimą sudaro individualias kūno kultūros programas.
* veda gydomosios mankštos užsiėmimus. Lavina vaikų fizines ypatybes. Teikia korekcinę pagalbą vaikams, turintiems ortopedinių sutrikimų.
* konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) judesio ir padėties sutrikimų korekcijos klausimais.

PSICHOLOGO PAGALBA ( šiuo metu neteikiama)

* psichologas bendradarbiaudamas su auklėtinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir auklėtojais įvertina ir padeda spręsti vaiko psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas.
*  įvertina auklėtinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, vaiko brandumą mokytis pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.
* konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius ugdytinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais.

SOCIALINIO PEDAGOGO PAGALBA

  • teikia socialinę pedagoginę pagalbą elgesio sutrikimų turintiems vaikams, numato
  • socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui būdus bei formas bendradarbiaudamas su pedagogais, tėvais (globėjais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su vaiku dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis; teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais;
  • dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus įstaigoje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;
  • planuoja ir organizuoja individualią ir grupinę veiklą ugdytiniams, tėvams, pedagogams;
  • inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su mokyklos Vaiko gerovės komisija, ugdant vaikų gyvenimo įgūdžius.
Informacija atnaujinta — 2023-03-07 << ATGAL

IEŠKOTI SVETAINĖJE

Kov 24, 2023 - Pn
Panevėžys LT
6°C
Vėjas 4 m/s, PV
Spaudimas 753.81 mmHg
Drėgnumas 89%
Debesys 51%
pen šeš sek pir ant
10/9°C
11/7°C
7/6°C
4/2°C
1/-1°C

Projektai

Projektai

Steigėjas

Steigėjas

Partneriai

Partneriai

Rėmėjai

Rėmėjai

Informacinis rėmėjas

Informacinis rėmėjas

PANEVĖŽIO REGOS CENTRAS „LINELIS“
Darbo laikas: 8.00 – 17.00
Įstaigos tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla
Ugdomoji kalba – lietuvių

Im. kodas: 190413619
Ats./s. LT26 7300 0100 0238 8989
AB Swedbankas, banko kodas 73000
Direktorė – Vera Janikūnienė

Ukmergės g. 35, LT-35178 Panevėžys
Tel. (8 45) 433410
Tel. (8 45) 437939
El. paštas: linelisrc@yahoo.com

2023 © Panevėžio regos centras „Linelis“
NEĮGALIESIEMS