Teikiama pagalba

Regos centras „Linelis“ − vienintelė įstaiga mieste, teikianti profesionalią pagalbą silpnaregiams, regos sutrikimus turintiems vaikams. Teikiama ir tiflopedagogo, logopedo, spec. pedagogo, judesio korekcijos pedagogo, psichologo, kineziterapeuto pagalba. Atliekamos  pedagoginės ir medicininės akių korekcijos.

TIFLOPEDAGOGINĖ PAGALBA
teikiama akliems ir silpnaregiams bei kompleksinę negalią turintiems ugdytiniams, kurių regos aštrumas su korekcija yra 0,3 ir mažiau.
Tiflopedagogas
*  įvertina aklų ir silpnaregių mokinių regimąjį suvokimą, sensomotorikos, savitvarkos, orientacijos ir mobilumo, socialinius įgūdžius;
*  numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
*  rengia ir įgyvendina sutrikusių funkcijų lavinimo programas, veiklos ataskaitą;
*  padeda akliems ir silpnaregiams mokiniams įsisavinti ugdymo turinį,  lavina jų sutrikusias funkcijas atsižvelgdamas į kiekvieno mokinio regėjimo funkcijų būklę, gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
*  moko aklus ir silpnaregius mokinius tinkamai naudotis specialiosiomis mokymo priemonėmis ir kompensacine technika;
*  teikia metodinę pagalbą mokytojams, mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.
LOGOPEDINĖ PAGALBA
skiriama kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų turintiems ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikams.
Logopedas
*  įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius;
* bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) numato pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
*  sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitą;
*  šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
*  konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais.
SPECIALIOJO PEDAGOGO PAGALBA
teikiama vaikams, turintiems intelekto sutrikimų, specifinių pažinimo, emocijų, elgesio, socialinės raidos, lėtinių somatinių ir neurologinių, kompleksinių sutrikimų ir ribotą intelektą.
Specialusis pedagogas
* atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą;
*  bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
*  rengia sutrikusių funkcijų lavinimo individualiąsias, pogrupines ir grupines programas, veiklos ataskaitą;
*  padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
*  teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.
JUDESIO KOREKCIJOS PEDAGOGO PAGALBA
skiriama judesio ir padėties sutrikimų turintiems ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus ugdytiniams.

 Judesio korekcijos pedagogas

* atlieka vaikų, turinčių judesio ir padėties sutrikimų, fizinės būklės įvertinimą.

*  pagal atliktą įvertinimą sudaro individualias kūno kultūros programas.

* veda gydomosios mankštos užsiėmimus. Lavina vaikų fizines ypatybes. Teikia korekcinę pagalbą vaikams, turintiems ortopedinių sutrikimų.

* konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) judesio ir padėties sutrikimų korekcijos klausimais.

TEIKIAMA PSICHOLOGINĖ PAGALBA

* psichologas bendradarbiaudamas su auklėtinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir auklėtojais įvertina ir padeda spręsti vaiko psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas.

*  įvertina auklėtinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, vaiko brandumą mokytis pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.
* konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius ugdytinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais.
TEIKIAMA KINEZITERAPEUTO PAGALBA
Kineziterapeutas atlieka ugdytiniams masažo procedūras pagal gydytojų ir kineziterapeutų pažymas.
Informacija atnaujinta — 2018-08-09 | << ATGAL

APIE MUS

Panevėžio regos centras „Linelis“

ADRESAS:
Ukmergės g. 35, Panevėžys LT – 35178

TELEFONAS:
(845) 433410 (direktorė), (845) 437939

ELEKTRONINIS PAŠTAS:
linelisrc@yahoo.com

INTERNETINĖ SVETAINĖ:
www.linelis.mir.lt

ĮSTAIGOS KODAS:
190413619

Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

IEŠKOTI SVETAINĖJE

Steigėjas

Steigėjas

Partneriai

Partneriai

Rėmėjai

Rėmėjai

Informacinis rėmėjas

Informacinis rėmėjas
2021 © Panevėžio regos centras „Linelis“
NEĮGALIESIEMS