(8-45) 43 34 10    linelisrc@yahoo.com    aplankyti

Teikiama pagalba

TIFLOPEDAGOGINĖ PAGALBA

Tiflopedagogas

*  įvertina aklų ir silpnaregių mokinių regimąjį suvokimą, sensomotorikos, savitvarkos, orientacijos ir mobilumo, socialinius įgūdžius;

*  numato ugdymo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių mokinių poreikius ir galimybes, juos taiko;

*  rengia ir įgyvendina sutrikusių funkcijų lavinimo programas, veiklos ataskaitą;

*  padeda akliems ir silpnaregiams mokiniams įsisavinti ugdymo turinį,  lavina jų sutrikusias funkcijas atsižvelgdamas į kiekvieno mokinio regėjimo funkcijų būklę, gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;

*  moko aklus ir silpnaregius mokinius tinkamai naudotis specialiosiomis mokymo priemonėmis ir kompensacine technika;

*  teikia metodinę pagalbą mokytojams, mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir juos konsultuoja specialiųjų turinčių poreikių mokinių ugdymo klausimais.

LOGOPEDINĖ PAGALBA

Logopedas

*  įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius;

* bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų poreikių turinčių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) numato pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius ir galimybes, juos taiko;

*  sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių turinčio mokinio / turinčių mokinių kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitą;

*  šalina specialiųjų poreikių turinčių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;

*  konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių turinčių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais.

SPECIALIOJO PEDAGOGO PAGALBA

Specialusis pedagogas

* atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitiktį ugdymo programoms ir įvertina pažangą;

*  bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų poreikių turinčių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), numato ugdymo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių turinčių mokinių poreikius ir galimybes, juos taiko;

*  rengia sutrikusių funkcijų lavinimo individualiąsias, pogrupines ir grupines programas, veiklos ataskaitą;

*  padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;

*  teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių turinčių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymo klausimais.

JUDESIO KOREKCIJOS SPECIALISTO PAGALBA (šiuo metu neteikiama)

Judesio korekcijos pedagogas

* atlieka vaikų, turinčių judesio ir padėties sutrikimų, fizinės būklės įvertinimą;

*  pagal atliktą įvertinimą sudaro individualias kūno kultūros programas;

* veda gydomosios mankštos užsiėmimus. Lavina vaikų fizines ypatybes. Teikia korekcinę pagalbą vaikams, turintiems ortopedinių sutrikimų;

* konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių turinčių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) judesio ir padėties sutrikimų korekcijos klausimais.

PSICHOLOGO PAGALBA (ŠIUO METU NETEIKIAMA)

Psichologas

* bendradarbiaudamas su auklėtinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir auklėtojais įvertina ir padeda spręsti vaiko psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;

*  įvertina auklėtinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, vaiko brandumą mokytis pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas;

* konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius ugdytinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais.

SOCIALINIO PEDAGOGO PAGALBA

Socialinis pedagogas

*  teikia socialinę pedagoginę pagalbą elgesio sutrikimų turintiems vaikams, numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui būdus ir formas bendradarbiaudamas su pedagogais, tėvais (globėjais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su vaiku dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais;

*  dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus įstaigoje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;

*  planuoja ir organizuoja individualią ir grupinę veiklą ugdytiniams, tėvams, pedagogams;

*  inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas, socialinio ugdymo projektus kartu su mokyklos Vaiko gerovės komisija, ugdant vaikų gyvenimo įgūdžius.

Informacija atnaujinta — 2023-12-11 << ATGAL

IEŠKOTI SVETAINĖJE

Bir 19, 2024 - Tr
Panevėžys LT
22°C
Vėjas 7 m/s, PV
Spaudimas 755.31 mmHg
Drėgnumas 81%
Debesys 100%
tre ket pen šeš sek
22/13°C
20/12°C
21/14°C
21/16°C
15/17°C

Projektai

Projektai

Steigėja

Steigėja

Socialiniai partneriai

Socialiniai partneriai

Rėmėjai

Rėmėjai

Informacinis rėmėjas

Informacinis rėmėjas

Administracijos darbo laikas I–IV nuo 8.00 iki 16.30 val., V nuo 8.00 iki 15.30 val., pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.30 val.
Įstaigos tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla.
Ugdomoji kalba – lietuvių

Įm. kodas 190413619 
A. s. LT26 7300 0100 0238 8989
AB „Swedbank“, banko kodas 73000 
Direktorė – Vera Janikūnienė

Ukmergės g. 35, LT-35178 Panevėžys
Tel.: (8 45) 43 34 10
Tel.: (8 45) 43 79 39
El. paštas linelisrc@yahoo.com

2024 © Panevėžio regos centras „Linelis“
NEĮGALIESIEMS