(8-45) 433410    linelisrc@yahoo.com    Aplankyti

Teikiama pagalba

Regos centras „Linelis“ − vienintelė įstaiga mieste, teikianti profesionalią pagalbą silpnaregiams, regos sutrikimus turintiems vaikams. Teikiama ir tiflopedagogo, logopedo, spec. pedagogo, judesio korekcijos pedagogo, psichologo, kineziterapeuto pagalba. Atliekamos  pedagoginės ir medicininės akių korekcijos.

TIFLOPEDAGOGINĖ PAGALBA
teikiama akliems ir silpnaregiams bei kompleksinę negalią turintiems ugdytiniams, kurių regos aštrumas su korekcija yra 0,3 ir mažiau.
Tiflopedagogas
*  įvertina aklų ir silpnaregių mokinių regimąjį suvokimą, sensomotorikos, savitvarkos, orientacijos ir mobilumo, socialinius įgūdžius;
*  numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
*  rengia ir įgyvendina sutrikusių funkcijų lavinimo programas, veiklos ataskaitą;
*  padeda akliems ir silpnaregiams mokiniams įsisavinti ugdymo turinį,  lavina jų sutrikusias funkcijas atsižvelgdamas į kiekvieno mokinio regėjimo funkcijų būklę, gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
*  moko aklus ir silpnaregius mokinius tinkamai naudotis specialiosiomis mokymo priemonėmis ir kompensacine technika;
*  teikia metodinę pagalbą mokytojams, mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.
 
LOGOPEDINĖ PAGALBA
skiriama kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų turintiems ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikams.
Logopedas
*  įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius;
* bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) numato pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
*  sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitą;
*  šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
*  konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais.
 
SPECIALIOJO PEDAGOGO PAGALBA
teikiama vaikams, turintiems intelekto sutrikimų, specifinių pažinimo, emocijų, elgesio, socialinės raidos, lėtinių somatinių ir neurologinių, kompleksinių sutrikimų ir ribotą intelektą.
Specialusis pedagogas
* atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą;
*  bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
*  rengia sutrikusių funkcijų lavinimo individualiąsias, pogrupines ir grupines programas, veiklos ataskaitą;
*  padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
*  teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.
 
JUDESIO KOREKCIJOS PEDAGOGO PAGALBA
skiriama judesio ir padėties sutrikimų turintiems ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus ugdytiniams.

 Judesio korekcijos pedagogas

* atlieka vaikų, turinčių judesio ir padėties sutrikimų, fizinės būklės įvertinimą.

*  pagal atliktą įvertinimą sudaro individualias kūno kultūros programas.

* veda gydomosios mankštos užsiėmimus. Lavina vaikų fizines ypatybes. Teikia korekcinę pagalbą vaikams, turintiems ortopedinių sutrikimų.

* konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) judesio ir padėties sutrikimų korekcijos klausimais.

TEIKIAMA PSICHOLOGINĖ PAGALBA

* psichologas bendradarbiaudamas su auklėtinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir auklėtojais įvertina ir padeda spręsti vaiko psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas.

*  įvertina auklėtinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, vaiko brandumą mokytis pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.
* konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius ugdytinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais.
 

Socialinio pedagogo pagalba

 

teikia socialinę pedagoginę pagalbą elgesio sutrikimų turintiems vaikams, numato

socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui būdus bei formas bendradarbiaudamas su pedagogais, tėvais (globėjais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su vaiku dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis; teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais;

dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus įstaigoje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;

planuoja ir organizuoja individualią ir grupinę veiklą ugdytiniams, tėvams, pedagogams;

inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su mokyklos Vaiko gerovės komisija, ugdant vaikų gyvenimo įgūdžius.

Informacija atnaujinta — 2022-01-20 << ATGAL

IEŠKOTI SVETAINĖJE

Grd 7, 2022 - Tr
Panevėžys LT
0°C
Vėjas 5 m/s, PPV
Spaudimas 749.31 mmHg
Drėgnumas 98%
Debesys 100%
tre ket pen šeš sek
-2/0°C
-0/-3°C
-0/-6°C
-2/-13°C
-10/-4°C

Projektai

Projektai

Steigėjas

Steigėjas

Partneriai

Partneriai

Rėmėjai

Rėmėjai

Informacinis rėmėjas

Informacinis rėmėjas

PANEVĖŽIO REGOS CENTRAS „LINELIS“
Darbo laikas: 8.00 – 17.00
Įstaigos tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla
Ugdomoji kalba – lietuvių

Im. kodas: 190413619
Ats./s. LT26 7300 0100 0238 8989
AB Swedbankas, banko kodas 73000
Direktorė – Vera Janikūnienė

Ukmergės g. 35, LT-35178 Panevėžys
Tel. (8 45) 433410
Tel. (8 45) 437939
El. paštas: linelisrc@yahoo.com

2022 © Panevėžio regos centras „Linelis“
NEĮGALIESIEMS